Боломжоо ухаалгаар гэрэлтүүл

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэл хүлээлгэгчийн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс мөнгөн хөрөнгийг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хэлнэ.

Итгэлцлийн үйлчилгээ нь

Итгэл хүлээлгэгчийн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс мөнгөн хөрөнгийг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хэлнэ.

Итгэлцлийн үйлчилгээ нь харилцагчийн хөрөнгийг гэрээний үндсэн дээр эрсдэлээс хамгаалж, харьцангуй өндөр үр шимийг хүртээх зорилгоор харилцан тохиролцож, хамтран ажилладаг.
Энэхүү үйлчилгээг:
- Иргэд
- Аж ахуйн нэгжийн аль нь ч авах, үйлчлүүлэх боломжтой.

Хуулийн заалт

“Итгэлцлийн үйлчилгээ” гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив) хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ. (Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль 4.1.7)

Итгэлцлийн үйлчилгээний давуу талууд

Хаана ч байхгүй өндөр өгөөжийг танд санал болгоно.

Инфляцад өртөхгүй байх эрсдлээс хамгаална. 

Хөрөнгийг хадгалах, хуримтлуулах. 

Санхүүгийн ойлголт, мэдлэгээ тэлэх, хөгжих.

Валютын ханшийн болон хүүгийн бууралтын эрсдэлээс сэргийлэх. 

Итгэлцлийн үйлчилгээнд оролцогчид

Ашиг олох, хөрөнгийн үнэгүйдлээс хамгаалах зорилготой иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагуудад

ХОЛБОО БАРИХ

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс, Дунд гол гудамж, 106 р байр Монгол 99 төв 12 давхар 1203 тоот

Итгэлцлийн үйлчилгээ хариуцсан менежер:

8050-0550, 8008-6096,  9905-0676