Богино хугацааны эргэлтийн зээл

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн

4.1.2-т заасан Богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн санхүүгийн дэмжлэгийг шинэ технологи (финтек) ашиглан цахим хэлбэрээр дамжуулан хэрхэн олгох тухай

Богино хугацааны эргэлтийн зээл

Дээрх арга хэмжээны хамрах хүрээ нь:

цуаж

Улаанбаатар хот

уца

Дархан хот

хотуудад оршин суудаг 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн Бичил үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч Нөхөрлөл хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байх Оршин суудаг газрынхаа Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар санхүүгийн дэмжлэг авахаар бүртгүүлж сургалтанд хамрагдсан байх Зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.

Богино хугацааны эргэлтийн зээл авах дараалал

Богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэгийг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлага бүхий Энт кредит инвестмент Банк бус санхүүгийн байгууллагын EntCreditMN аппликейшнаар дамжуулан олгоно
stress1stress